NLP in Bedrijf

Verander je leiderschap fundamenteel!


# Misschien ervaar je te vaak...

- STRESS
-FRUSTRATIE
-MACHTSPELLETJES
-LANGSPEELPLAAT MEDEWERKERS.

Voor mij is dit één van de meest waardevolle opleidingen geweest, die ik heb gedaan.  Het heeft mij veel inzichten gegeven en ik heb er elke dag plezier van. Zowel in de gesprekken met mijn klanten als in de trainingen die ik verzorg.

Om mensen mee te nemen in een transitietraject is de opleiding NLP in Bedrijf een absolute aanrader.

Hugo en Marijn bedankt voor jullie inspiratie!!

Gerard. R Business Consultant

Een unieke en veilige manier om te groeien als mens en het maakt elke andere opleiding nagenoeg onnodig!

Enrico, Regio Manager

NLP in Bedrijf: een oprecht inspirerende weg naar authentiek leiderschap en schaamteloos leidinggeven


Je bent een succesvol talentrijk leider met veel eindverantwoordelijkheden en je oefent je functie al jaren met veel plezier uit. Toch voel je dat er nog meer plezier uit je werk te halen valt. Iets houdt dat tegen en je krijgt geen grip op wat daarvan de oorzaak is. Je zoekt verbetering, maar zit vast in een patroon, je zoekt inspiratie of wil gewoon een nieuwe boost geven aan de manier waarop jij leiding geeft. Voor die leiders is de NLP in Bedrijf een inspirerende weg naar authentiek talentrijk leiderschap

Een excellente groep komt bij elkaar. Van de onlangs gestarte groep komen de ervaren leidinggevenden uit Rotterdam, Haren NH, Utrecht, Leeuwarden, Zwolle.

Het boeiende aan talentrijk leiderschap is dat er geen eenvoudige gedragsformules voor te geven zijn. Talentrijk leiderschap is iets heel anders dan management. Als het om managementtaken zoals delegeren, vergaderen, projectplanning en dergelijke gaat, zijn er algemene stappenplannen en structuren te bedenken. Bij talentrijk leiderschap gaat het echter niet om methodiek of techniek, maar om visie en emotie. Voor succesvol talentrijk leiderschap is een excellente verbinding nodig tussen iemands persoonlijkheid en zijn visie op de organisatie. Iemand met een duidelijk ego maar zonder heldere visie, is hoogstens een daadkrachtige 'Einzelgänger'. Iemand die wel visie heeft maar weinig identiteitsbesef, is hoogstens een creatieve medewerker. Beiden zijn misschien leidinggevenden, maar geen van beiden zijn talentrijk leiders.

Succesvol talentrijk leiderschap is het vinden van de juiste balans tussen identiteit, visie en expressie in verbinding met de context waarin iemand opereert. Je kent jezelf en je kan je gesprekspartner of team doorgronden. Vanuit organisatie- en persoonlijke doelen weet je gericht een beweging te creëren. Talentrijk leiderschap is ook: resultaat bereiken in samenwerking met andere excellente mensen. Gun jezelf de deelname aan dit fantastische leertraject en streef samen met ons naar SMART talentrijk leiderschap.

De opleiding NLP in Bedrijf is gewaardeerd met een 9++

Voor Ervaren leidinggevenden, projectleiders, professionals, coaches of adviseurs
Investering 6×2 dagen doorlooptijd 5 mnd € 5.995,- (excl. verblijfskosten)
Start zie http://www.nlpschool.nl
Resultaat
 • De nieuwste NLP-technieken herkennen, toepassen en ontwerpen op jouw eigen excellente wijze.
 • Je maakt een significante en blijvende verandering mogelijk op de meest leuke en eenvoudige wijze.
 • Licentie als NLP Practitioner
 • Rapportage van Identity Compass & Belbin-karakterrollen
Excellente trainers Hugo Sloot en Marijn Dane
Locatie Trainingslocatie Axis Valley:
Veldweg 47
HATTEM
(Dicht bij ZWOLLE en in het midden van Nederland)

​Bel 038 3374635 omdat ook jij nu door wilt pakken of stuur ons een e-mail!

'Verander de manier waarop je zaken doet voor altijd'


# Wilt u meer invloed op

 • doeltreffende (denk-)technieken gebruiken om echte verandering te bewerkstelligen?
 • uw beleidsvoornemens omdat ze geregeld terug vallen in oude patronen?
 • “doelgericht fluitend leiderschap” omdat u dat als muziek in de oren klinkt?
 • het behalen van uw doelen en die van de organisatie ondanks afhankelijk te zijn van anderen?
 • het bevorderen van onderlinge (integrale) samenwerking?
 • het vergroten van uw eigen impact?
 • het verder ontwikkelen van flexibel charismatisch leiderschap die werkt?

Schrijf je dan nu in voor de internationaal gelicenceerde opleiding NLP in Bedrijf. De opleiding voor de praktische toepasbaarheid van NLP in het bedrijfsleven op een luchtige, inspirerende en leuke manier.


# Resultaat

=> Na afloop van de training heeft u zich de basistechnieken van NLP eigen gemaakt en weet u deze te integreren in uw leiderschapsstijl. U heeft inzicht in de innerlijke aansturing van gedachten en gevoelens en bent in staat houding en gedrag van uw medewerkers in de door u gewenste richting te sturen. Overtuigingen vormen niet langer een begrenzing maar een drijfveer bij het bereiken van doelen/resultaten. U bent in control. In uw manier van communiceren en in uw rol als manager bent u wie u wilt zijn en in situaties waarin dit onder druk staat beschikt u over een veelheid aan mogelijkheden om dit bij te sturen. Veranderingsprocessen zijn voor u een uitdaging geworden.

# Hoe gaat het in zijn werk?

 • Een NLP-opleidingsgroep bestaat uit maximaal 6-8 deelnemers, afkomstig uit allerlei profit en non-profit organisaties.
 • De opleiding wordt verzorgd door 2 trainers aangezien zij ieder hun eigen specialistische manier van werken hebben met NLP (oftewel van 2 leer je meer dan van 1) en dat wij willen dat jij als deelnemer alle gelegenheid hebt NLP passend te maken voor jezelf en de context waarin je je begeeft (er bestaat niet 1 manier).
 • Vanuit de gedachte ‘doe zelf waar je voor staat’ leer je eerst de NLP-technieken op jezelf en je medecursisten toe te passen.
 • Daarnaast doe je tussen de blokken eigen praktijkervaring op.
 • Door de inzet van 2 trainers wordt mede geborgd dat iedere deelnemer individuele aandacht en feedback kan krijgen op persoonlijke vraagstukken.

De trainers die de opleiding geven, hebben vele jaren ervaring met NLP en praktiseren hun kennis en vaardigheden dagelijks in organisatiecontexten waar veranderingsvraagstukken aan de orde zijn.

De opleiding omvat 12 dagen (met variabele eindtijden en is verdeeld over 6 blokken van 2 aaneengesloten dagen. De opleiding wordt gegeven in Hattem.


# Trainingskerncompetenties

=> Mensgericht en persoonlijk leiderschap, overtuigen, rustig en gedegen beïnvloeden, grip op verbale en non-verbale communicatie, meta taal, schone taal, karakterrollen herkennen en hanteren, denk- en leerstijlen onderscheiden, positief denken, lerend vermogen vergroten, systeemdenken, modelmatig denken, resultaatgerichtheid, NLP-vaardigheden, tactisch en taakgericht leiderschap, strategieën bouwen en implementeren.

​# Nuttige NLP-ideeën, -modellen en -technieken binnen het bedrijfsleven

=> Voor de mensen die al (wat) bekend zijn met NLP-termen en -technieken hebben we een overzicht gemaakt van onderwerpen die direct dan wel indirect in de opleiding NLP in Bedrijf naar voren komen. Deze onderwerpen worden vertaald en praktisch toepasbaar gemaakt binnen je rol als leidinggevende of projectmanager. Binnen onze opleiding NLP in Bedrijf ligt met nadruk het accent op toepassing! Persoonlijke problematieken en barrières in functioneren worden – indien nodig – buiten de opleiding begeleid, zodat iedere deelnemer zich de tools ook daadwerkelijk eigen kan maken op een luchtige en leuke manier.

Kortom wij werken toekomstgericht en gaan niet terug naar de “vierkante wieltjes van kinderwagens”. Dit maakt dat het met collega’s volgen van deze opleiding heel geschikt is en dat je binnen de organisatie extra gebruik kunt maken van elkaars kennis en kunde binnen veranderingsprocessen. Je begrijpt beter waarom je ‘NLP-collega’ de dingen doet zoals hij/zij ze doet en kunt daar dan gericht op inspelen en elkaar versterken.  ——-=>

​Hieronder een overzicht van in de literatuur en na het volgen van de opleiding bekende modellen en technieken die op een luchtige en vooral praktische manier de revue passeren.

# Wat is NLP ?
=> Wat is NLP en hoe is NLP praktisch toepasbaar binnen de eigen rol en organisatiecontext.

# Grondbeginselen van het NLP model
=> Waardoor is NLP ontstaan en wat zijn hierbinnen de belangrijkste grondbeginselen en stromingen. Wat kun je er wel mee en wat wil je er vooral niet mee om jezelf elke avond recht in de spiegel te kunnen aankijken.

# Vooronderstellingen van NLP
=> Je leert communiceren vanuit de aannames waarop NLP is gebaseerd.

# Principes van NLP (8 States)
=> De acht operationele basisprincipes van NLP die helpen om NLP te vertalen naar verschillende werksituaties.

# Het neuro-linguïstische model
=> Wat is de relatie tussen taal, ervaring en werkelijkheid? Hoe verhoudt onze kaart van de wereld zich tot de wereld zelf? En wat zijn daarvan de consequenties binnen organisaties?

# Het NLP-gesprek: een overzichtsmodel
=> Een ruimtelijk model waarbinnen vooronderstellingen, relatie, doelen, hulpbronnen, hindernissen en toekomst allemaal een duidelijke plaats hebben. In wezen vraagt dit model: “Wat wil je bereiken, waar ben je nu, wat houdt je tegen, wat heb je dus nodig, hoe kun je dat in jezelf oproepen en hoe ga je dat straks inzetten?” Het NLP-gesprek wordt tevens verbonden met team- en organisatiecontext.

# Vormvoorwaarden voor doelen
=> Vijf eisen die gesteld worden aan de formulering van een doel om de kans te vergroten dat het doel wordt bereikt.

# De structuur van de subjectieve ervaring
=> De structuur van de subjectieve ervaring is de samenhang tussen de omstandigheden, iemands concrete gedrag, zijn emotionele toestand, zijn manier van denken en zijn overtuigingen. Je leert onderzoeken hoe de elementen van deze structuur elkaar beïnvloeden. Tevens is dit een manier om een compleet beeld te krijgen van iemands beleving.

# Rapport opbouwen
=> Je leert om goed contact op te bouwen, door jezelf in de juiste gevoelsmatige toestand te brengen en tevens bewust gebruik te maken van verschillende communicatiekanalen zoals woordkeus, zintuiglijke voorkeur, houding, gebaren, stemtoon en spreektempo.

# Oogbewegingen
=> Je leert oogbewegingen te observeren die aangeven welk zintuiglijk systeem, d.w.z. welk gedeelte van de hersenen iemand op een gegeven moment activeert. Zo analyseer je hoe iemand zijn probleem of zijn hulpbron ‘creëert’, wat je vervolgens weer gebruikt in het (NLP-)gesprek. Door de oogbewegingen te observeren ontdek je patronen waarvan iemand zichzelf meestal niet bewust is; een belangrijke meerwaarde in je leiderschap.

# Oppervlakte structuur en dieptestructuur in communicatie
=> Binnen dit onderdeel ga je op zoek naar de daadwerkelijke boodschap in communicatie en de structuur van onze taal en diens beperkingen.

# Het metamodel
=> Het metamodel vraagt naar de beleving achter de woorden. Het bestaat uit herkenbare taalpatronen en bijbehorende vragen. Het metamodel vraagt iemand om zijn of haar uitspraken weer te verbinden met de ervaringen waar die uitspraken op zijn gebaseerd. Daardoor ontstaat er bij de ander ruimte voor nieuwe ideeën en krijgt als leidinggevende met NLP-kennis nauwkeurige informatie, waar je vervolgens weer beter mee leert sturen.

# Het Miltonmodel
=> Het miltonmodel zet mensen bewust aan om op onbewust niveau antwoorden te vinden op vraagstukken dan wel gemoedstoestanden op te wekken waardoor er bewegings- / ontwikkelingsenergie ontstaat. Door gericht vaag taalgebruik worden onbewuste (hulp)bronnen aangeboord. “En iedereen weet dat alles opgelost wordt”, is een typisch voorbeeld van Milton taal.

# Hiërarchie van logische niveaus
=> Je leert omgaan met verschillende niveaus in leren en communicatie: Je leert onderscheiden op welk niveau de aandacht is gericht en op welk niveau verandering gewenst is. Zo geeft je concrete invulling aan Albert Einstein’s beroemde gedachte dat een probleem niet opgelost kan worden met hetzelfde soort denken waarmee het wordt gecreëerd.

# Associëren en dissociëren
=> Geassocieerd zijn betekent: een ervaring beleven in het hier-en-nu. Gedissocieerd zijn betekent: de ervaring van een afstand beschouwen. Associëren en dissociëren zijn psychologische basisvaardigheden die in vrijwel iedere NLP-techniek van belang zijn. Dissociatie geeft ruimte voor creativiteit, associatie geeft gevoelsmatige impact.

# Werken met ankers
=> Ankers zijn woorden, aanrakingen, gebaren of lichaamshoudingen die een bepaalde innerlijke ervaring oproepen. Je leert ankers herkennen en gebruiken voor veranderingsprocessen. Zo veranker je bijvoorbeeld een innerlijke hulpbron om hem op het juiste moment in te kunnen zetten. Je leert niet alleen ankers te creëren voor jezelf maar ook richting anderen in je communicatie waardoor je boodschap meer impact krijgt en beter blijft hangen.

# Hulpbronnen oproepen
=> Je leert verschillende manieren om innerlijke hulpbronnen te activeren, die je bijvoorbeeld weer kunt inzetten bij het geven van grote presentaties of lastige gesprekken.

#Non-verbale reacties ijken
=> Je leert zien in welke innerlijke toestand iemand op een gegeven moment is. Door het ijken van non-verbale reacties kun je nauwkeuriger met mensen werken. Je bent niet meer afhankelijk van alleen de woorden van de ander. Om de interne beleving sneller te kunnen herkennen wordt je in de opleiding meegenomen in de wereld van samenwerkingskarakters en diens betekenis in de praktijk.

# Individuele leer- en denkpatronen onderzoeken
=> Je onderzoekt hoe je zelf leert en denkt en leert hoe je dit kunt herkennen bij anderen. Dit inzicht gebruik je om nog duidelijker/beter aan te sluiten bij het leer- en denkniveau van de ander, je eigen kracht in te zetten en valkuilen te organiseren. Op dezelfde manier kun je ook onderzoeken hoe je medewerkers of cliënten leren zodat je hen beter kunt begeleiden.

# Werken met weergavesystemen en submodaliteiten
=> De zintuiglijke weergavesystemen zijn: visueel (zien), auditief (horen), kinesthetisch (voelen), olfactoir (ruiken) en gustatoir (proeven). Je leert om daarin kwalitatieve verschillen (submodaliteiten) te onderscheiden, wat het effect daarvan is op iemands interne beleving en handelen en hoe je deze in positieve zin kunt beïnvloeden. Ook binnen vergaderingen een krachtig medium om meer sturing te kunnen geven aan negatieve impulsen binnen een groep en hoe deze ten gunste van het resultaat om te buigen. Een andere samenstelling van deze submodaliteiten geeft vaak een geheel andere beleving.

# De TOTE
=> Een stuurkundig model voor doelgericht handelen, dat de nadruk legt op duidelijke criteria, zorgvuldige observatie en flexibel handelen en de individueel gebruikte strategieën, die daaraan ten grondslag liggen.

# The ‘circle of excellence’
=> Soms heb je als leidinggevende, projectleider of adviseur meerdere verschillende hulpbronnen tegelijkertijd nodig om bepaalde situaties het hoofd te bieden. Met deze techniek zorg je ervoor dat je verschillende gemoedstoestanden met elkaar combineert en verankert, zodat ze beschikbaar zijn in de situaties waarin je optimaal wil functioneren.

# ‘Change personal history’
=> Psychologische hindernissen zijn vaak gebaseerd op ervaringen in het verleden. Met deze techniek help je iemand om zijn of haar persoonlijke levensgeschiedenis als het ware te ‘herschrijven’. Denk bijvoorbeeld aan mensen die nare dingen op de afdeling hebben meegemaakt. Ook kun je denken aan teams die op een of andere manier vervelende dingen hebben meegemaakt. Op die manier kunnen belemmerende reacties, die voortkomen uit vroegere ervaringen, worden veranderd. Deze techniek is in overeenstemming met wetenschappelijke inzichten in hoe de hersenen herinneringen creëren.

# Werken met innerlijke strategieën
=> Je leert analyseren, aan de hand van iemands oogbewegingen en non-verbaal gedrag, met welke denkstappen iemand of jijzelf een bepaalde hindernis oproept bij zich/jezelf. Vervolgens leer je deze innerlijke strategie bij te stellen. Ook te gebruiken om successtrategieën te analyseren en te reproduceren.

# Herkaderen (reframing)
=> Je leert nieuwe kaders om de feiten heen te plaatsen, waardoor die feiten een andere betekenis krijgen. Mensen beperken zichzelf vaak door hoe ze de dingen interpreteren. De mens heeft de ‘vrijheid van conclusie’, d.w.z. dat hetzelfde feit totaal verschillende dingen kan betekenen. Je leert mensen om betekenissen aan de feiten te hechten die hun mogelijkheden vergroten.

# Chunken
=> Chunken is een NLP-techniek om te kunnen veranderen van abstractieniveau. Op deze manier leer je bruggen te slaan tussen concrete ervaringen en hoger liggende doelen, zoals bijvoorbeeld doelen, visies en missies; vaak van een hoog abstractieniveau. Medewerkers zijn vaak gewend concreet te denken, managers en directeuren van abstract. Deze verbindingen kunnen leggen is nodig om bruggen te kunnen slaan en mensen mee te kunnen nemen in een gewenste beweging.

# Communiceren met gedeelten
=> Waarom doen mensen niet wat ze willen doen en waarom doen ze dingen wel, die ze juist niet willen? NLP biedt een stapsgewijze techniek om het onbewuste aan te spreken, vooral als het gaat om gedragingen die het bewuste denken niet begrijpt. Met deze techniek help je iemand om verschillende kanten van zichzelf weer te laten samenwerken of een gewenste innerlijke beleving te laten creëren waardoor gewenst gedrag ontstaat. Harrie Jekkers heeft er een mooi lied over geschreven “Ik en mijn Ikken”.

# Onderhandelen tussen gedeelten
=> Dit is een model voor het oplossen van innerlijke conflicten: iemand heeft twee verschillende kanten die tegenstrijdige dingen willen. Op gedragsniveau kunnen dit soort conflicten meestal niet worden opgelost. Je kunt geen twee tegenstrijdige dingen tegelijk doen. Door het zoeken naar overeenstemming op het niveau van de onderliggende criteria en waarden, ontstaat er ruimte voor nieuw gedrag.

# Werken met metaforen
=> Het vertellen van verhalen geeft gevoelsmatige betrokkenheid en nieuwe associaties. Je leert werken met metaforen als veranderingsimpuls. Je schetst in een metafoor (een verhaal) een probleem dat analoog is aan het probleem waar een team of individu aan (moet) werkt. Hij of zij lost het probleem in het metafore domein op, en vertaalt die oplossing vervolgens terug naar het ‘ echte’ probleem. Veelal is dit een onbewust proces en het effect ervan is vaak op gemoedstoestanden niveau merkbaar. Daar ontstaat dan ook regelmatig de eerste impuls voor verandering.

# De persoonlijke tijdslijn
=> Mensen geven de tijd op een individuele manier weer. Je leert onderzoeken hoe iemand de tijd innerlijk weergeeft en hoe dat zowel een hulpbron als een hindernis kan zijn. Tevens leer je tijdslijnen te hanteren in je communicatie en presentatie waardoor informatie bij de ander makkelijker opneembaar wordt.

# De levenslijn als ankervorm
=> De levenslijn is een visuele weergave van verleden, heden en toekomst, die vaak wordt gebruikt als kader voor NLP-interventies. Door op deze manier (ruimtelijk gesorteerd) te werken, houd je – net als je gesprekspartner(s) – overzicht over het veranderingsproces.

# De rol van proces-architect: wat doe je wanneer in relatie tot het te bereiken resultaat?
=> Het principe van belemmeringen is: wat houdt het tegen en wat is er nodig om beweging te krijgen. Welke NLP-techniek(en) passen het beste bij dergelijke processen naar gewenste resultaten? Je leert welke technieken het effectiefst zijn om beweging te krijgen bij verschillende soorten belemmeringen.